Proiectele Fundației "Solidaritate - Patrie și Onoare"2016

Concluzii rezultate din bilanțul activității fundației în anul 2016

Consiliul director al fundației a analizat activitatea desfășurată în anul 2016.
Au fost analizate și soluționate 60 de cereri de ajutor financiar, fiind adoptate 49 de cereri.
Beneficiarii ajutoarelor financiare au fost:
- titularii cererilor, în 24 cazuri;
- membri de familie ai acestora, în 25 cazuri, din care în 15 cazuri au fost fii și fiice (cu vârste între 1 an și 18 ani) ale membrilor asociați.

Referitor la activitatea desfășurată în anul 2016 a rezultat că principala direcție a activității Consiliului Director al Fundației a fost și va rămâne soluționarea cererilor de ajutor financiar ale persoanelor din sfera sa de activitate.

Concluzii rezultate din analiza activității fundației în semestrul I / 2016

Consiliul director al fundației a analizat activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2016, rezultând următoarele concluzii principale:
1. Au fost analizate și soluționate 30 de dosare cu cereri de ajutor financiar, adoptându-se următoarele soluții:
- aprobarea a 27 de cereri;
- respingerea a 2 cereri;
- clasarea unei cereri.
Sub aspect cantitativ, suma de 30 de dosare, aferentă semestrului I/2016 este egală cu cea din semestrul I/2015, iar sub aspect calitativ se pot reține următoarele aspecte:
Suma totală acordată în semestrul I/2016 a crescut față de perioada similară a anului 2015 cu aproape 23%;
Beneficiarii ajutoarelor financiare au fost:
- titularii cererilor, în 16 cazuri
- membri de familie ai acestora, în 11 cazuri, din care în 8 cazuri au fost fii și fiice (cu vârste între 1 an și 18 ani) ale membrilor asociați.
2. În ceea ce privește latura financiară a activității desfășurate în semestrul I/2016, se impune mențiunea că suma cheltuită pentru plata ajutoarelor financiare reprezintă 78,53% din suma totală prevăzută pentru anul în curs la acest capitol bugetar.

La data de 14 aprilie a.c. a avut loc ședința de bilanț al activității și situației financiare ale Fundației, pentru anul 2015. Au fost supuse analizei Raportul de bilanț al Consiliului Director, precum și Raportul Comisiei de cenzori.
Referitor la activitatea desfășurată în anul 2015 a rezultat că principala direcție a activității Consiliului Director al Fundației a fost soluționarea cererilor de ajutor financiar ale persoanelor din sfera sa de activitate.
Astfel, în perioada de referință au fost primite și soluționate 67 de cereri – cu 22 mai multe față de anul anterior, dintre care au primit soluții favorabile 64 de cereri, 3 fiind respinse deoarece nu s-au încadrat în situațiile și cerințele prevăzute de Statutul Fundației.
Afecțiunile medicale care au motivat cererile de ajutor financiar au fost boli canceroase cu diferite localizări (27 de cazuri), precum și alte boli grave și foarte grave la adulți (accidente vasculare, ciroză hepatică, infarct miocardic acut), ori la copii (luxație congenitală șold, insuficiență mitrală (2 ani), deficiență congenitală de auz – hipoacuzie de percepție neurosenzorială gravă bilaterală (8 ani), tulburare de spectru autist și întârziere psihică și a limbajului (4 ani), tulburări globale de dezvoltare, encefalopatie epileptică (4 luni), parapareză spastică, paralizie cerebrală infantilă diplegică (3 ani) ș.a.)
Resursele financiare ale Fundației au crescut în anul 2015 cu 14,41% mai mult față de anul anterior, fiind folosite pentru plata ajutoarelor financiare acordate (95,11%) și pentru cheltuieli de funcționare – taxe, impozite, comisioane bancare, consumabile, cheltuieli de personal (4,89%).
Consiliul Director a desfașurat o activitate dinamică, în corelare directă cu scopul principal al Fundației:
- s-au asigurat condițiile organizatorice și metodologice ale soluționării temeinice, corecte și în termen a cererilor de ajutor financiar;
- au fost constituite două grupuri de lucru pentru gestionarea, pe termen mediu, a problemelor ce privesc activitatea de comunicare și imagine, precum și creșterea resurselor financiare;
- au fost inițiate propuneri de îmbunătățire a prevederilor Regulamentului intern al Fundației, propuneri ce au fost supuse consultării membrilor asociați din unități și sucursale, rezultând un număr important de modificări și completări care au condus la adoptarea unui nou Regulament intern, intrat în vigoare la data de 1 aprilie a.c.
Pe ansamblu, au rezultat următoarele concluzii referitoare la activitatea desfășurată de Fundație în anul 2015:
- acordarea de ajutoare financiare colegilor care se confruntă cu probleme grave de sănătate sau sociale a fost și trebuie să fie și în perioada următoare, preocuparea fundamentală a Fundației;
- este necesară atragerea unui număr cât mai mare de de persoane care să direcționeze cota de 2% din impozitul anual pe venituri în favoarea Fundației;
- să explorăm posibilitățile de atragere și a altor surse de finanțare pentru fundație prevăzute de lege.
În cadrul dezbaterilor au fost subliniate rezultatele foarte bune obținute de Fundație pe direcția fundamentală a activității sale.
Din intervențiile participanților la dezbateri menționăm următoarele evaluări, idei și propuneri:
- Fundația trebuie să acționeze și în continuare pentru îndeplinirea scopului său fundamental, dar trebuie să manifeste deschidere și pentru alte activități care să susțină realizări profesionale deosebite ori să contribuie la educația moral-civică și la promovarea culturii de securitate;
- Fundația să fie implicată prin factorii săi de conducere în evenimente cu caracter educativ și cultural, iar pe unele dintre acestea să le susțină în modalități specifice;
- să se continue eforturile pentru înființarea “Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice”, întrucât sunt persoane care se află într-o situație medicală și socială care necesită internarea într-o asemenea instituție;
- să se realizeze consultări în sfera sa de activitate cu privire la rolul și direcțiile în care trebuie orientată activitatea Fundației;
- să se fixeze o zi a Fundației, care să fie aniversată în fiecare an și să fie valorificată pentru promovarea acesteia.
Consiliul Director a analizat aceste propuneri și a decis ca, în sensul celor menționate mai sus și respectiv în limita resurselor financiare și de personal de care dispune în prezent, să le implementeze în activitatea sa viitoare.

2015

Informare privind activitatea și situația financiară ale fundației în semestrul I / 2015

Consiliul director a urmărit și a îndeplinit obiectivele și sarcinile asumate, în cuantumul corespunzător semestrului I.
S-au definitivat două programe pe termen mediu (2015-2016) de orientare a activității Consiliului, pentru:
a) organizarea și desfășurarea activității de comunicare și imagine a Fundației;
b) creșterea resurselor financiare.
Numărul solicitărilor de ajutor financiar a crescut cu 30% față de semestrul I/2014, aceasta fiind cea mai importantă creștere în evoluția Fundației.
Cheltuielile s-au menținut în limite de economicitate; cea mai semnificativă creștere au înregistrat cheltuielile pentru acordarea de ajutoare financiare; se estimează ca în semestrul II/2015 această sumă să crească în mod semnificativ.
Trendul evoluțiilor ce privesc Fundația este pozitiv, dar sunt necesare intervenții cu măsuri de dinamizare și susținere a acestei evoluții.

Informare privind principalele concluzii, obiective și sarcini rezultate din ședința de bilanț asupra activității și situației financiare ale fundației în anul 2014

La data de 17 aprilie 2015 a avut loc Ședința de bilanț asupra activității Fundației "Solidaritate – Patrie și Onoare" în anul 2014, ce a reprezentat un eveniment deosebit de important în viața internă a acesteia.
Referitor la activitatea desfășurată de către fundație în anul 2014, au rezultat următoarele:
- au fost înregistrate 45 de dosare cu cereri de ajutor financiar, din care 42 de cereri au fost soluționate favorabil, două au primit soluții negative, nefiind întemeiate, iar una a fost clasată;
- beneficiarii ajutoarelor financiare acordate au fost atât titularii cererilor – cadre în activitate sau în rezervă ale SRI, cât și membri de familie ai acestora (soți/soții, părinți și 8 copii minori).
În anul 2014, fundația a acumulat venituri cu 38,77% mai mult decât în anul 2013; a crescut numărul celor care au dirijat cota de 2% din impozitul anual pe salarii către fundație, la 67,74%, față de 56,83% în anul 2013.
S-au înregistrat realizări foarte importante în ce privește viața internă a fundației, care au constat în:
- perfecționarea activității Consiliului director și a structurilor sale tehnice;
- inițierea demersurilor de înființare a unui "Centru rezidențial pentru persoanele vârstnice", în cadrul fundației.
Pentru perioada următoare, s-au stabilit următoarele obiective și sarcini:
- creșterea eficienței activității de conducere și administrare a Consiliului director, îndeosebi a capacității manageriale de a cuprinde toate atribuțiile prevăzute de lege și de Statut, având în vedere în mod prioritar;
- gestionarea eficientă a relației cu persoanele din sfera sa de activitate;
- delimitarea dintre atribuțiile de decizie, pe care Consiliul le exercită în mod nemijlocit, potrivit legii, și cele executiv-manageriale;
- atragerea unui număr cât mai mare de persoane alături de fundație;
- creșterea volumului de resurse financiare, pentru fundație, prin valorificarea superioară a celor existente și extinderea sferei resurselor accesibile spre alte modalități de finanțare.
Notă: În vederea realizării unei activități coordonate și continue în acest domeniu, se va iniția un Program de consolidare a situației financiare și de atragere a noi resurse de finanțare pentru fundație, ce va fi coordonat de un membru al Consiliului director.
- dezvoltarea și perfecționarea activității de comunicare și de promovare a imaginii fundației, astfel încât aceasta să aibă un caracter continuu și coerent și să urmărească realizarea unor obiective bine conturate, realiste și sustenabile;
- finalizarea aplicației de comunicare informatică directă între fundație și personalul din unități și sucursale;
- continuarea demersurilor ce s-au inițiat pentru organizarea și punerea în funcțiune a "Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice": s-a obținut autorizația de la Ministerul Muncii pentru desfășurarea de acivități de asistență socială; se vor face demersuri pentru obținerea de fonduri europene în vederea utilării, înzestrării și punerii în funcțiune a Centrului;
- finalizarea acțiunii de modificare și completare a prevederilor Regulamentului intern și – dacă va fi cazul – a Statutului fundației, pentru perfecționarea activității de conducere și administrare; stabilirea de reglementări și proceduri adecvate pentru soluționarea unor probleme referitoare la ajutoarele financiare solicitate.

2014

Consiliul director al Fundaţiei “Solidaritate-Patrie şi Onoare” a analizat activitatea şi situaţia financiară ale fundaţiei în semestrul I al anului 2014, rezultând că, pe ansamblu, evoluţia sa este continuu ascendentă la toţi parametrii de cantitate şi calitate şi că se afirmă ca un factor de sprijin real şi apropiat pentru toţi colegii în activitate, în rezervă sau la pensie, care se confruntă cu probleme medicale sau sociale foarte grave pentru a căror soluţionare sunt necesare cheltuieli foarte mari care depăşesc resursele proprii şi familiale.
În perioada de referinţă, au fost înregistrate şi soluţionate favorabil 20 de cereri de ajutor financiar pentru cadre militare în activitate, în rezervă sau în retragere, pentru salariaţi civili, precum şi pentru membri de familie ai acestora (soţi/soţii, copii sau părinţi).
Afecţiunile care au motivat solicitările de ajutor financiar au fost, în toate cazurile, boli grave, inclusiv canceroase pentru a căror tratare sau investigare au fost necesare sume mari, acordate de Consiliul Director pe baza documentelor medicale şi financiare prin care cheltuielile respective au fost temeinic justificate.
Nu a fost respinsă nici o cerere de ajutor financiar iar sumele acordate s-au situat, în majoritatea cazurilor, la nivelul solicitărilor.
Prezentăm cu titlu exemplificativ, unele dintre cazurile soluţionate în această perioadă.
Un aspect deosebit de important evidenţiat de analiza semestrială, constatat cu satisfacţie de către Consiliul Director, a fost faptul că eforturile ce s-au depus pentru realizarea unui cadru juridic intern foarte bun, pentru o comunicare tot mai bună şi mai intensă ne-au ajutat să convingem tot mai mulţi colegi să ni se alăture şi să sprijine, sub aspect financiar, eforturile noastre de a ajuta colegii aflaţi in suferinţă. Astfel, s-a reuşit atragerea unui număr mai mare cu 14,27%, faţă de iunie 2013, al opţiunilor ce privesc dirijarea procentului de 2% din impozitul anual pe venit către fundaţia noastră. De asemenea, un număr semnificativ de colegi au oferit fundaţiei contribuţii băneşti benevole, care vor aduce un spor important de resurse financiare pentru soluţionarea cererilor de ajutor financiar ce ne vor fi adresate în anul 2015.
În urma unor discuţii ce vizau schimbări esenţiale de orientare a activităţii fundaţiei, în mod prioritar, în alte direcţii care, în prezent sunt prevăzute în Statut şi în Regulamentul fundaţiei, cu caracter subsidiar, Consiliul Director a reafirmat, printr-o hotărâre adoptată în luna mai, menţinerea în continuare a eforturilor de ajutorare a colegilor care se confruntă cu probleme medicale şi/sau sociale dificile, cu menţiunea că, în limita resurselor financiare, vor fi avute în vedere şi alte obiective, precum: ajutorarea/stimularea cadrelor cu rezultate deosebite în activitatea profesională, în cultură, ştiinţă şi educaţie; recompensarea copiilor cadrelor militare şi ale salariaţilor civili, care au înzestrări şi realizări excepţionale.
În semestrul al II-lea al anului 2014, Consiliul Director al fundaţiei va continua eforturile de ajutorare a colegilor care se confruntă cu grave probleme medicale şi/sau sociale. Subordonat acestui obiectiv fundamental, avem în vedere intensificarea demersurilor pentru implementarea măsurilor organizatorice prevăzute de reglementările noastre interne. De asemenea, avem în vedere dezvoltarea comunicării/intercomunicării cu cei cărora le este dedicată activitatea noastră, sens în care, pe lângă crearea acestui site, ne propunem realizarea unui sistem de comunicare/intercomunicare informatică cu toţi colegii noştri, care să se desfăşoare în ambele sensuri. Sperăm ca până la sfârşitul anului în curs, acest sistem să fie finalizat şi să fie operaţional.

2013

De la înființare și până la sfârșitul anului 2013, fundația a acordat numeroase ajutoare financiare pentru probleme de sănătate și sociale deosebite.
Motivația medicală a acestor ajutoare a constat în necesitatea efectuării unor analize, investigații, intervenții chirurgicale ori a procurării de medicamente, dispozitive și materiale medicale pentru tratarea bolilor canceroase cu diferite localizări, precum și a altor afecțiuni benigne foarte grave, ce impun efectuarea de cheltuieli foarte mari în raport cu veniturile solicitanților.

În anul 2013, conform datelor analizei de bilanț care a avut loc în data de 9 aprilie a.c., au fost acordate 30 de ajutoare financiare, dintre care 16 - pentru persoanele în activitate și în rezervă, iar 14 - pentru membrii de familie ai acestora – soți sau soții, inclusiv pentru 2 copii minori în vârsta de 3 ani.

Pentru viitor, ne propunem inițierea unui demers de diversificare a activităților fundației, astfel încât menținând prioritatea absolută a activităților ce vizează îndeplinirea scopului fundației, să acționăm, etapizat, pe măsura resurselor de care vom dispune, pentru abordarea unora dintre obiectivele prevăzute în art. 5 alin. (2) din Statut, care avizează orientarea atenției spre acțiuni cu caracter cultural, de educație moral-civică, patriotică și de promovare a spiritului de solidaritate și a culturii de securitate.

Îndeplinirea obiectivelor pe care ni le propunem este condiționată atât de angajarea, activismul și spiritul întreprinzător al membrilor Consiliului director, cât și de asigurarea resurselor financiare, prin valorificarea posibilităților oferite de lege: sponsorizări, donații și alte contribuții, precum și prin atragerea de opțiuni ce privesc cota de 2% din impozitul anual pe venituri al salariaților.

Privim cu optimism spre viitor, întrucât în cei 11 ani de activitate care s-au împlinit în luna aprilie 2014, am avut evoluții ascendente la toți parametrii cantitativi și calitativi.
Totodată, experiența ne-a dovedit că acordarea de sprijin material celor care se confruntă cu probleme de sănătate sau sociale, reprezintă și va fi, în continuare, o necesitate reală care impune creșterea și organizarea formelor de manifestare a spiritului de solidaritate și întrajutorare colegială.
Suntem și vom fi, în continuare, - pentru personalul în activitate și în rezervă al SRI, RASIROM și ACMRR-SRI, - factorul de sprijin la nevoie, cel mai apropiat și cel mai sigur! Fundația organizează, gestionează și oferă sprijinul de solidaritate colegială de care oricare dintre noi este posibil să avem nevoie la un moment dat!

Copyright ©2014 FSPO | Toate drepturile rezervate
Reproducerea totală sau parțială a materialelor din acest site este interzisă.